fbpx

Algemene voorwaarden Wollig Landleven themamarkten

Wollig Landleven is een concept van eBizzConsultancy te Rolde. eBizzConsultancy handelt bij deze onder de naam Wollig Landleven.

Wij heten u welkom bij Wollig Landleven. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing bij deelname aan de evenementen van Wollig Landleven. Door uzelf schriftelijk aan te melden bij Wollig Landleven, gaat u akkoord met de AV waarbij u een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Wollig Landleven.

De AV zijn van kracht en behelzen de contractuele overeenkomst met de deelnemer. Wollig Landleven levert haar diensten en producten uitsluitend aan natuurlijke personen.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Wollig Landleven behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de website. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap op de website worden geattendeerd op wijzigingen van de algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de al bestaande registraties. Als een geregistreerde gebruiker niet instemt met de wijziging van de algemene voorwaarden, kan de geregistreerde gebruiker de registratie (doen) beëindigen. Na een termijn van een maand na bekendmaking van de wijziging van de algemene voorwaarden wordt de gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

 1. Aanmeldingen dienen altijd te worden gedaan via onze online aanmeldingsformulieren. Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant. Deze bevestiging wordt altijd direct verzonden per mail zodra u de aanmelding heeft verzonden. Wollig Landleven kan, ook na bevestiging, besluiten om u aanmelding te weigeren wegens exclusiviteit, doublures of niet passend binnen de thema’s. 
 2.  De deelname aan een markt is definitief als het verschuldigde bedrag uiterlijk 1 maand of direct na ontvangst van de factuur, voor de geboekte markt op de bankrekening van Wollig Landleven is bijgeschreven. Uw boeking komt niet automatisch te vervallen als u niet betaalt.
 3.  Als het verschuldigde bedrag of borg niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Wollig Landleven is bijgeschreven, heeft Wollig Landleven het recht de markt af te wijzen.
 4.  Annuleren van een geboekte markt dient altijd schriftelijk of per mail aan ons doorgegeven te worden, telefonische annuleringen en sms’jes worden niet verwerkt. De annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging van de geannuleerde markt heeft ontvangen. Kosten bij annulering: 1 maand voor evenementdatum: 50% van het verschuldigde bedrag en 14 dagen of korter voor evenementdatum: 100% van het verschuldigde bedrag (dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven te staan op de bankrekening van eBizzConsultancy/Wollig Landleven.
 5. U dient uiterlijk 1 uur voor aanvang van de markt (zie tijdstip op uw toewijzing) aanwezig te zijn op uw plaats, als u na deze tijd niet aanwezig bent op uw plaats, kunt u geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het bedrag blijft u verschuldigd en wordt niet teruggestort of verrekend met een volgende markt en een eventuele borg zal per direct worden verrekend.
 6. U dient de kraam/grondplaats te bezetten totdat de markt afgelopen is volgens de aangegeven tijd op uw toewijzing. U mag de markt niet eerder verlaten!
 7. U dient op de markt de producten te verkopen welke u bij uw inschrijving heeft vermeld. Als u andere producten wilt verkopen, dient u dit van tevoren met eBizzConsultancy te overleggen. eBizzConsultancy heeft het recht de verkoop van andere producten (die niet op uw inschrijving zijn vermeld of apart is aangegeven) niet toe te staan.
 8. Hoekkramen dienen ervoor dat U aan 1 zijde van de kraam kan lopen. Voor uitstallingen naast de kraam dient u vooraf een grondplaats van het gewenste aantal meters te huren. Is dit niet het geval dan heeft Wollig Landleven het recht bij consternatie om de extra meters direct in rekening te brengen.
 9. Het is doorgaans niet mogelijk uw auto en/of aanhanger achter de kraam te parkeren. Uw auto dient uiterlijk een half uur voor aanvang van het evenement van het evenemententerrein weg te zijn, mits anders overlegd.
 10. Het is niet toegestaan om alcohol te verkopen op het evenement.
 11. Vanaf het moment dat u uw kraam in gebruik neemt tot het moment dat de markt is afgelopen valt de verantwoordelijkheid van de kraam voor de huurder. Dit houdt o.a. in dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het deugdelijk vastzetten van de kraam ten tijde van de gehele markt. Als een kraam gedurende de markt door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de kraam of schade aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Zorgt u er dus altijd voor dat u materialen meeneemt (o.a. Spanbanden en grondpennen) om uw kraam goed te verankeren. Het boven-zeil dient u zelf vast te zetten (als dit niet door de kraamzetter is gedaan).
 12. Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Extra materialen (zoals planken, balken en schragen, verlichting) dient u zelf voor te zorgen.
 13. Wollig Landleven is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.
 14. Wollig Landleven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.
 15. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Wollig Landleven gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 16. Wollig Landleven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Als er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld te weinig deelname of slechte weersomstandigheden heeft u geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. 
 17. Deelnemers van het evenement zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
 18. Als u stroom nodig heeft, dient u dit vooraf aan te vragen bij inschrijving. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer en rubberen matten om de kabels af te dekken. Wollig Landleven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
 19. Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl), telefoon: 0800-0488.
 20. Het is verboden om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van eBizzConsultancy. U dient zelf uw afval mee te nemen, wanneer wij nog afval van u vinden in welke vorm ook, dan worden alsnog de opruimkosten in rekening gebracht.
 21. Deelnemers in de foodsector dienen zich strikt te houden aan voorschriften van de keuringsdienst van waren, overheidsdiensten en brandweer eisen.
 22. Alleenrecht voor de verkoop van een bepaald artikel kan niet worden verleend.
 23. Wollig Landleven kan onmiddellijk de deelname eenzijdig verbreken als:

*gebruiker zich niet houdt aan de wetsregels en/of algemene voorwaarden van Wollig Landleven

*gebruiker zijn/haar contractuele verplichtingen verbreekt

*de reputatie van het concept welke Wollig Landleven biedt substantieel in gevaar wordt gebracht door gebruiker (als, bijvoorbeeld blijkt dat gebruiker zich anders heeft voorgedaan, valse naam, bedrijf of positie heeft gebruikt bij registratie, of betrokken blijkt te zijn bij (semi)criminele activiteiten of een criminele veroordeling blijkt te hebben die bekend is bij deelnemers van Wollig Landleven.

 

Algemene voorwaarden Wollig Landleven themamarkten per 01-01-2022 (klik hier)