fbpx

Stormprotocol Wollig Landleven                 

Inleiding

Meerdere zaken zijn van invloed op het reilen en zeilen van de markt. Een daarvan is het weer. Bij harde wind zijn er mogelijke risico’s voor de bezoekers en de marktkooplieden. Op de fairs van Wollig Landleven zijn de organisator en de marktmeester belast met het markttoezicht en hebben de verantwoordelijkheid op de markt.

Hiervoor zijn regels opgesteld in het marktreglement. In dit marktreglement is bepaald dat in het belang van de orde en de veiligheid van personen en goederen, de organisatie kan besluiten de markt niet te laten aanvangen of onmiddellijk te beëindigen. De organisatie bepaalt in overleg met de marktmeester of een markt wordt afgelast.

De markt gaat door, tenzij de veiligheid in het geding is. Verschillen kunnen optreden over de interpretatie van de weersomstandigheden. Daarom is in dit protocol op genomen welke stappen moeten worden gevolgd om tot een verantwoorde en inzichtelijke beslissing te komen bij extreme

weersomstandigheden. Vanuit het oogpunt van veiligheid, eenduidigheid en inzichtelijkheid is gekozen om richtlijnen op te stellen hoe te handelen bij harde wind en storm.

2. Uitgangspunten van het protocol

2.1 Storm

De ernst van de storm voor een markt wordt door drie hoofdfactoren bepaald:

  • De windkracht;
  • De windrichting;
  • De locatie van de markt;

Bij een windkracht van 4 Beaufort (Bft) of minder hoeven er normaliter geen extra maatregelen te worden genomen.

Bij een windkracht van 5 Bft (29-28 km/h ofwel 8,0-10,7 m/s). treedt het stormprotocol in werking.

Het KNMI spreekt dan van “vrij krachtige wind”. Vanaf 5 Bft moeten stormbanden worden aangebracht.

Vanaf een windkracht van 8 Bft (62-74 km/h ofwel 17,2-20,7 m/s) spreekt het KNMI van “stormachtig”. Het doorgaan van de markt is dan twijfelachtig. Kenmerken van deze windkracht zijn: twijgen breken af, het voortbewegen wordt moeilijker. Vanaf een windkracht van 9 Bft (75-88 km/h ofwel 20,8-24,4m/s), “storm”, kan er een weeralarm door het KNMI worden afgegeven. Kenmerken van deze windkracht zijn: dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af.

Hoewel de windkracht en de windrichting belangrijke factoren zijn in de bepaling van de toe te passen stappen van het stormprotocol, moet iedere keer de specifieke situatie op de verschillende markten als uitgangspunt worden genomen. Deze marktsituatie, de windkracht en de windrichting moet

beoordeeld worden op de veiligheid van de markt, de marktkooplieden en de bezoekers.

Protocol

2.2 Windstoten

Er kan ook sprake zijn van windstoten of zelfs zware windstoten. Bij zware windstoten bereikt de wind bij vlagen snelheden van 75km/h (20,8 m/s) en bij zeer zware windstoten zelfs snelheden van meer dan 100km/h (27,8 m/s). Het KNMI geeft regionale waarschuwingen voor windstoten uit: code

geel (gevaarlijk) of code oranje (zware of zeer zware windstoten). Ook bij het afgeven van deze waarschuwingen zal het stormprotocol van kracht worden.

2.3 Overige zware weersomstandigheden

Bij zware sneeuwval, ijzel of overige extreme weersomstandigheden bepaalt de marktmeester of het stormprotocol van toepassing wordt verklaard. De te nemen maatregelen, verder uitgewerkt in dit protocol, worden in overleg met de disciplines uitgevoerd.

2.4 Randvoorwaarden

De verantwoordelijkheden op het marktterrein liggen als volgt:

  • De organisatie is verantwoordelijk voor het veilig doorgaan van de markt;
  • De kramenzetter is verantwoordelijk voor de lege, onverhuurde kramen;
  • De marktkoopman is verantwoordelijk voor de gehuurde kraam of verkoopwagen en eigen materiaal.

Om het stormprotocol uit te voeren zijn een aantal voorwaarden waaraan minimaal voldaan moet worden:

  • Elke ondernemer is in het bezit van sjorbanden / stormbanden;
  • Duidelijke afspraken met de kramenzetter over de beschikbaarheid van voldoende personeel tijdens marktdagen waarbij de voorspelling 5 Bft of meer is. Hier is de kramenzetter verantwoordelijk voor;
  • De organisatie zorgt dat er, bij een door het KNMI afgegeven weeralarm, vanaf de opbouw tot na de afbouw een marktmeester aanwezig is.

3.Storm en de markten/fairs

3.1 Te onderscheiden situaties

De constatering dat er sprake is van een storm of (zware) windstoten kan zich op verschillende momenten van de markt voordoen. Dit betekent dat de toepassing van het stormprotocol op

verschillende momenten van kracht kan worden. Hier worden de verschillende situaties genoemd:

Voorafgaand aan de markt:

Dit kan betekenen dat, soms al dagen, voor de start van de betreffende markt de vooruitzichten dermate zijn dat toepassing van het stormprotocol voor de hand ligt. Dit doet zich vooral voor in de stormgevoelige periode van oktober tot en met maart. De organisatie en marktmeester kunnen zich goed en tijdig

voorbereiden op de uitvoering van het stormprotocol. Bij ernstige twijfel worden de kramen pas ’s ochtends voorafgaand aan de markt opgebouwd.

Kort voor of bij de start van de markt:

Het kan zijn dat er waarschuwingen voor krachtige of harde wind gegeven worden. Op dat moment is het belangrijk alert te zijn op een eventuele verslechtering van het weer. Dit betekent dat de organisatie en de marktmeester vroeg (voor aanvang van de fair) op de fair moeten zijn om de situatie ter plekke te kunnen inschatten en het stormprotocol moet toepassen.

Tijdens de markt

De situatie op een markt kan door wisselende omstandigheden dermate wijzigen dat het stormprotocol van toepassing is. Hierbij moet de marktmeester tijdens de markt de situatie inschatten.

3.2 Aard van de ingreep

Op de markt wordt bepaald welke aanpassing aan de hand van de verwachte weerssituatie wordt toegepast. Er zijn de volgende situaties mogelijk:

Stormbanden

De marktkooplieden brengen stormbanden aan (daar waar mogelijk) en de markt gaat gewoon door.

Indien mogelijk kan op alle locaties een auto achter de kraam worden geplaatst, op aanwijzing van de marktmeester.

Inschuiven

De wind is sterk en wellicht niet alle marktkooplieden zijn aanwezig. De aanwezige marktkooplieden brengen stormbanden aan (indien mogelijk) en schuiven aan, zodat er een gesloten markt is. De kramenbouwer haalt de lege kramen direct weg.

 

Afgelasten

Wanneer dit uiterste besluit gedurende een marktdag wordt genomen, halen de marktkooplieden hun kramen leeg, halen in overleg met de kramenbouwer de stormbanden los en de kramenbouwer verwijdert onmiddellijk de kraam. Wanneer dit besluit voorafgaand aan de markt wordt genomen, dan wordt de markt niet opgezet.

Afbreken kramen

Wanneer het stormprotocol van toepassing is dan mogen de marktkooplieden de stormbanden pas verwijderen als de kramenzetter, of een vertegenwoordiger van de kramenzetter, hierbij aanwezig is

om de kraam direct verder af te breken.

Toepassing van bovenstaande maatregelen

De toepassing kan per fair verschillen. Op sommige fairs kunnen geen stormbanden worden toegepast.

3.3 Voorbereiding

Het is de verantwoordelijkheid en in de praktijk nagenoeg standaard om als organisatie en marktmeester de weerberichten te volgen om te kunnen bepalen of het stormprotocol wordt toegepast.

Bij het naderen van de marktdag, waarbij het stormprotocol mogelijk moet worden toegepast, is het verstandig om de weerberichten en voorspellingen op radio, tv, internet of overige media te volgen.

Het gaat hierbij met name om de raadpleging van: diverse websites, KNMI.nl, buienradar.nl alsook tv en radio journaals. Afhankelijk van de voorspellingen wordt de KNMI weeralarmcentrale 030-2205353 gebeld.

3.4 Beoordeling op de markt

Wanneer de weersverwachting zodanig is dat het stormprotocol eventueel moet worden toegepast, zorgt de organisatie en de marktmeester ervoor om ruim voor aanvang van de markt op de markt aanwezig te zijn. In het stormlogboek wordt vermeld welke stappen zijn gezet, welke afweging heeft plaatsgevonden en tot welk besluit is gekomen.

Voordat tot het treffen van maatregelen wordt overgegaan vindt er in principe eerst overleg plaats met de organisatie, de marktmeester, de kramenzetter,

En de gemeente.

. Bij afgelasting van de markt wordt tevens de wethouder in kennis gesteld. Behoudens de organisatie, de marktmeester en kramenzetter is er vaak nog niemand aanwezig of bereikbaar. Desondanks dient dan telefonisch of via mail contact te worden opgenomen met de teammanager of zijn vervanger.

3.5 Treffen van maatregelen

Na raadplegen van de weerberichten kan blijken dat er maatregelen noodzakelijk zijn. De mogelijke risicobeperkende maatregelen zijn:

Stormbanden

De marktmeester overlegt ter plekke met de kramenzetter. Er kan dan het besluit worden genomen stormbanden aan te laten aanbrengen. De kramen worden dan opgezet en de lege kramen worden direct

afgebroken. De marktkooplieden brengen vervolgens de stormbanden aan (daar waar mogelijk) en de markt gaat gewoon door. Indien mogelijk kan op alle locaties een auto achter de kraam worden geplaatst, op aanwijzing van de marktmeester.

Inschuiven

Voordat tot het treffen van deze maatregel wordt overgegaan vindt er in principe eerst overleg plaats met de marktmeester en de kramenzetter. Het besluit om de markt in te schuiven wordt door de marktmeester medegedeeld aan de contactpersonen van de belangenvertegenwoordigers. De marktkooplieden worden geïnformeerd.

Afgelasten

Zowel voor aanvang van de markt als tijdens de markt kan duidelijk worden dat de veiligheid niet langer kan worden gewaarborgd en dat de markt moet worden afgelast. Ook voor dit besluit geldt dat er eerst overleg plaatsvindt met de organisatie, de marktmeester, de kramenzetter, en de gemeente.

Tevens wordt de wethouder in kennis gesteld.

Het besluit om de markt af te gelasten wordt door de organisatie en de

marktmeester medegedeeld aan de deelnemers.

De marktkooplieden worden geïnformeerd. Bij afgelasten van de markt vóór aanvang, zijn vaak behoudens de organisatie, de marktmeester en de kramenzetter nog niemand aanwezig of bereikbaar. Desondanks dient dan telefonisch of via mail contact te worden opgenomen met de teammanager of zijn vervanger. In het stormlogboek wordt vermeld welke stappen zijn gezet, welke afweging heeft plaatsgevonden en tot welk besluit is gekomen.

Het afgelasten van de markt is een ingrijpende beslissing zowel voor de marktkooplieden als voor de organisatie

Bij het afgelasten van de markt heeft de marktkoopman inkomstenderving.

De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van zowel de marktkooplieden als de bezoekers aan de markt. De afweging tussen beide belangen moet daarom zorgvuldig gebeuren. De verantwoordelijkheid voor het volgen van de juiste procedure in het kader van het besluit blijft bij de organisatie en de marktmeester ter plekke.

3.6 Rapportage in het stormlogboek

Wanneer de weersituatie zo is dat het stormprotocol wordt toegepast dan is het gevolg daarvan dat het stormhandboek wordt ingevuld. Het stormlogboek volgt de stappen zodat de gegevens direct

kunnen worden vermeld. Het stormlogboek is belangrijk. Hierin wordt vermeld welke stappen zijn gezet, welke afweging heeft plaatsgevonden en tot welk besluit is gekomen. Belangrijk uitgangspunt bij deze registratie van de besluitvorming is dat hiermee ook achteraf transparant is hoe de

besluitvorming heeft plaatsgevonden.

3.7 Verkoopwagens

In dit stormprotocol wordt steeds gesproken over marktkramen. Echter ook marktkooplieden met verkoopwagens zullen zich aan het stormprotocol moeten houden. De te nemen maatregelen zullen

ter plaatse worden bepaald. Wanneer de markt wordt afgelast, geldt dit ook voor de marktkooplieden met verkoopwagens of tenten.

4.2 Betrokken partijen

De gemeente is de vergunning verstrekker. Wollig Landleven (organisator) is

verantwoordelijk voor het  handhaven op een veilige markt en derhalve voor het uitvoeren van datgene dat in het stormprotocol is opgenomen. Daarnaast is de markt een samenspel van verschillende partijen.

Hieronder worden de partijen genoemd en hun rol bij de veiligheid op de markt bij storm.

De organisatie

De organisatie is eindverantwoordelijk op de markt en overlegt met de marktmeester. De marktpartijen zijn gehouden de instructies van de organisatie en marktmeester op te volgen. De organisator is voor de gemeente de belangrijkste uitvoerder met een regiefunctie ter plaatse. Hij voert het stormprotocol uit.

Marktkooplieden

De marktkooplieden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun kraam. Dit betreft zowel het aanbrengen van stormbanden als de uitbouw en de inrichting van de kraam. Deze verantwoordelijkheid gaat vanaf ingebruikname kraam tot teruggave aan kramenzetter.

Kramenzetter

De kramenzetter is verantwoordelijk voor de lege kramen op de markt. Dit geldt vanaf start opbouw tot einde afbouw. Bij stormachtig weer moet hij met voldoende materieel en personeel aanwezig zijn om lege kramen ter verwijderen.

Coördinator markten

De organisatie, tevens coördinator markten is operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het stormprotocol en coördineert de acties in samenwerking met de marktmeester. In geval er sprake is van een gehele of gedeeltelijke afgelasting van een markt is de coördinator markten

verantwoordelijk voor de formele besluitvorming. De coördinator informeert de gemeente over het genomen besluit.

4.3 Communicatie

Vanaf het moment dat er door het KNMI weeralarm wordt afgegeven, wordt de contactpersoon communicatie van de betreffende gemeente ten behoeve van perscommuniqués, Twitter-en Facebookberichten, door de marktmeester meegenomen in de informatievoorziening. Mocht de markt daadwerkelijk worden afgelast zal tevens door de contactpersoon communicatie de media

worden ingelicht om bezoekers van de markt op de hoogte te stellen en zullen berichten worden geplaatst op de diverse social media. De marktmeester zullen op de locatie van de markt bezoekers berichten middels

posters

Doorgaan van de markt

De coördinator markten tezamen met de marktmeester bepalen of de markt anders wordt ingericht of wordt afgelast. Bij een andere inrichting zal de marktmeester, rekening houdend met de omstandigheden, zodanig handelen om de markt op een zo normaal mogelijke manier door te laten

gaan. Bij afgelasting zal de werkwijze van het stormprotocol gevolgd worden (artikel 3.5).

Windkracht, windrichting en locatie van de markt

Hoewel de windkracht en windrichting belangrijke factoren zijn in de bepaling van de toepassing van het stormprotocol, moet iedere keer de specifieke

situatie op de markt worden beoordeeld. De marktsituatie, windkracht en windrichting moeten, in samenhang, beoordeeld worden op de

veiligheid van bezoekers, de marktkooplieden en de marktopstelling.

Windkracht

In het protocol wordt uitgegaan van een grenswaarde 5 Bft (29-28 km/h ofwel 8,0-10,7 m/s). Het KNMI spreekt dan van “vrij krachtige wind”. Wordt het stormprotocol in werking gezet, dan wordt dit

vermeld in het stormlogboek.

Windstoten

In het protocol wordt uitgegaan van het uitgeven van regionale

waarschuwingen door de KNMI bij windstoten met snelheden van 75km/h (code geel) en bij zeer zware windstoten zelfs snelheden van

meer dan 100km/h (code oranje). Wordt het stormprotocol in werking gezet, dan wordt dit vermeld in het stormlogboek. Verantwoordelijkheden

Organisator

De organisator is eindverantwoordelijk op de markt en de marktpartijen zijn gehouden de instructies van de organisatie en marktmeester op te volgen. De organisator is voor de gemeente de belangrijkste uitvoerder met een regiefunctie ter plaatse. Hij voert het stormprotocol uit.

Marktkooplieden

De marktkooplieden zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun kraam. Dit betreft zowel het aanbrengen van stormbanden als de uitbouw en de inrichting van de kraam. Deze verantwoordelijkheid gaat vanaf ingebruikname kraam tot teruggave aan kramenzetter.

Kramenzetter

De kramenzetter is verantwoordelijk voor de lege kramen op de markt. Dit geldt vanaf start opbouw tot einde afbouw. Bij stormachtig weer moet hij met voldoende materieel en personeel aanwezig zijn om lege kramen ter verwijderen.

Start stormprotocol

Stap 1

De marktmeester registreert de datum, de tijd, de locatie van de markt.

Stap 2

De marktmeester registreert de weersgegevens.

Hij raadpleegt daarvoor: websites, KNMI.nl,

buienradar.nl alsook tv en radio journaals. Tevens wordt de KNMI weeralarmcentrale

030-2205353 gebeld.

Als duidelijk is dat er sprake is van storm dan dient de volgende stap te worden ondernomen. Bij twijfel wordt op een later tijdstip de windkracht en windrichting ter plaatse van de markt nogmaals opgevraagd. Het kan nodig zijn meerdere keren de gegevens op te vragen. Na elke opgevraagde

windgegevens deze informatie registreren! Een besluit om niet over te gaan tot actie, is ook een actie. Ook dit wordt dan geregistreerd. 

Voordat tot het treffen van maatregelen wordt overgegaan vindt er in principe eerst overleg plaats met de marktmeester, de kramenzetter, enkele marktkooplieden, de

 Eventueel wordt de wethouder of diens vervanger in kennis gesteld.

Stap 3

De marktmeester registreert de overleggen

Wanneer er maatregelen in verband met de storm van kracht zijn gelden er tevens aanvullende voorwaarden voor de ondernemers en de kramenzetter. Deze zijn omschreven in het stormprotocol.

Stap 4

Conclusie en besluit

.

Indien de weergegevens en de overleggen leiden tot een besluit over het doorgaan van de markt met of zonder maatregelen, wordt dit vastgelegd in het stormlogboek. Bij aanpassingen van de markt wordt dit door de marktmeester of de coördinator markten medegedeeld aan de contactpersonen.

De marktkooplieden worden geïnformeerd. Indien de weergegevens en de overleggen leiden tot een besluit dat de markt moet worden afgelast, wordt

ook dit vastgelegd in het stormlogboek en wordt dit in overleg door de marktmeester of de coördinator markten

medegedeeld aan de contactpersonen van de belangenvertegenwoordigers. De marktkooplieden worden geïnformeerd. Tevens zal de media worden ingelicht om bezoekers van de markt op de hoogte te stellen.

Stap 5

Stormlogboek

.

Aan het eind van de dag c.q. besluitvorming zorgt de organisator dat het

stormlogboek ingevuld is. Hierdoor kan teruggekeken worden hoe de besluit

vorming en welke bijzondere aspecten hebben plaatsgevonden.